top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Hanna Verhoog Fotografie, eenmanszaak

Artikel 1: Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Hanna Verhoog Fotografie, de gebruiker van deze algemene voorwaarden en Fotograaf. 
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. De Wederpartij is degene die een dienst of product afneemt bij de Fotograaf. Onder opdrachtgever wordt ook wederpartij verstaan. 

Producten: onder producten wordt verstaan onder andere (digitaal) geleverde foto's. 
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw. 

Artikel 2: Toepassing 

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. 
2.2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige 
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Fotograaf en Wederpartij zullen in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.
2.4. Fotograaf is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen tegenover de Wederpartij in werking zodra hem/haar de wijziging is medegedeeld.

Artikel 3: Vergoeding en offertes 

3.1. Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
3.2. Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed. 

3.3. De door Fotograaf gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. De Fotograaf is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door de Wederpartij binnen veertien (14) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.4. Wanneer de aanvaarding anders is en daarmee afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Fotograaf daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in een dergelijk geval niet in deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Fotograaf anders aangeeft.
3.5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen.

Artikel 4: Factuur en betaling 

4.1.  Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Betaling moet geschieden op de manier zoals op de factuur vermeld staat. 
4.2.  Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
4.3. Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
4.4. Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan. 

Artikel 5: Klachten 

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien (10) werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden. 

Artikel 6: Opdracht en totstandkoming van overeenkomst

6.1 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

6.2. Een overeenkomst komt tot stand nadat de Wederpartij de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, ofwel heeft bevestigd en de aanbetaling door de Wederpartij is voldaan indien dit wordt gevraagd door de Fotograaf. Bevestiging kan schriftelijk of digitaal. 

6.3. De door Fotograaf opgestelde offerte of factuur wordt gezien al het document wat de opdracht juist en volledig weergeeft, tenzij de Wederpartij daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert. 
6.4. Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

6.5. In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden. 

6.6. Op het moment van totstandkoming wordt met Wederpartij een datum en tijd afgesproken voor het laten plaatsvinden van de fotoshoot. Fotograaf reserveert deze datum en tijd altijd voor de Wederpartij. 
 

Artikel 7: Annulering of verzetten

7.1. Aan het annuleren of verzetten van de shoot zijn kosten verbonden. Annuleringskosten binnen 48 uur voor de fotoshoot bedragen 25% van de afgesproken prijs. Kosten voor het verzetten van de fotoshoot binnen 24 uur bedragen 20% van de afgesproken prijs. 

7.2. Indien de weercondities bij een fotoshoot op buitenlocatie ertoe leiden dat een fotoshoot verzet moet worden, zijn er geen kosten aan verbonden. De Fotograaf neemt hiervoor contact op met de Wederpartij.

7.3. Wanneer Wederpartij later komt dan de afgesproken tijd, heeft dit geen invloed op de afgesproken eindtijd. De tijd die de Wederpartij te laat is gekomen is verloren tijd.

Artikel 8: Auteursrecht 

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf. 

 

Artikel 9: Licentie 

9.1. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
9.2. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
9.3. Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.
9.4. Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.
9.5. Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub- licenties te verlenen aan derden. 

Artikel 10: Inbreuk op auteursrecht 

10.1. Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
10.2. Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). 

10.3. Met het kopen en betalen van de foto's heeft opdrachtgever niet het auteursrecht verkregen. 

Artikel 11: Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten 

11.1. De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
11.2. De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel25lid1subcendAwinacht.
11.3. Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). 

Artikel 12: Aansprakelijkheid en rechten van derden 

12.1. De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.
12.2. De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.
12.3. De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
12.4. Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden. 

Artikel 13: Faillissement/surseance 

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen. 

Artikel 14: Rechts- en forumkeuze 

14.1. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
14.2. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 15: Overmacht
15.1. Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid buiten Fotograaf haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd van Fotograaf (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).
15.2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf van Fotograaf, in- en uitvoerbeperkingen of - verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en/of regionale (overheid-)instanties.
15.3. Als Fotograaf, door overmacht haar verplichting niet, niet naar behoren of niet tijdig kan nakomen, is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan de Wederpartij de Fotograaf niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 16: Persoonsgegevens
16.1. Fotograaf behandelt persoonsgegevens die zij heeft ontvangen in het kader van de overeenkomst met de Wederpartij strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving.
16.2. Van Wederpartij wordt verwacht dat hij of zij zelf zorgdraagt voor het handhaven van de geldende privacy wet- en regelgeving.

Artikel 17: Extra kosten
17.1. Reiskosten die vallen buiten de straal van 15 km rondom Zierikzee en Katwijk aan Zee, worden doorbelast aan de Wederpartij. Reiskosten betreffen OV-kosten en/of benzinekosten. Bij benzinekosten wordt € 0,19 cent per kilometer in rekening gebracht.
17.2. Extra tijd en/of kosten die door input van de Wederpartij gemaakt worden kunnen worden doorbelast. Indien mogelijk wordt dit van tevoren gemeld.
17.3. De eventuele entree- en/of parkeerkosten die van toepassing zijn bij een fotoshoot op locatie worden doorbelast aan Wederpartij.

Artikel 18: Foto kwaliteit en ontvangst 
18.1. De Fotograaf levert foto's in hoge resolutie in JPEG-formaat aan. De originele foto's worden in RAW-formaat gemaakt, daarna bewerkt en vervolgens omgezet in JEPG-formaat. De Wederpartij ontvangt nooit de RAW-formaat bestanden.

18.2. De foto's worden digitaal worden binnen 8 werkweken digitaal aangeleverd na betaling van de factuur, tenzij anders aangegeven of er sprake is van bepaalde invloeden waar de Fotograaf geen rekening mee kan houden. 

Artikel 19: Verlies van foto’s en bewaring
19.1. Wanneer de foto’s van een fotoshoot in de tijd tot levering verloren gaan, wordt de gedane fotoshoot over gedaan, zonder kosten.
19.2. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van geleverde digitale foto’s door Fotograaf.
19.3. Fotograaf archiveert en bewaart de foto’s (zowel RAW- als JEPG-formaat) geduurde zes (6) maanden. De archiveer plicht vervalt na deze zes (6) maanden.

Artikel 20: Schade aan apparatuur
Wanneer door buitensporig gedrag van de Wederpartij, de kinderen, huisdieren, vrienden, familie of personeel van de Wederpartij schade veroorzaakt aan de
apparatuur (camera, computer, lampen, achtergrond, etc.) stelt Fotograaf de Wederpartij aansprakelijk tot maximaal 75% van de nieuwprijs van de beschadigde
apparatuur.


 

bottom of page